1. GENERALITĂȚI

www.gabrielagheorghe.com este site-ul oficial al GRIT Consultancy SRL cu sediul social în BUCUREȘTI, Sector 6, Calea Giulești Nr.418G parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1697/2021, CUI 43657315, denumită în cele ce urmează GRIT Consultancy SRL operator de date cu caracter personal.

Acest site a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați de brand-ul GRIT Consultancy SRL informații cu privire la acestea. Site-ul este operat și administrat de către GRIT Consultancy SRL

Accesul la prezentul site precum și folosirea acestuia sunt permise numai în concordanță cu termenii și condițiile de mai jos, precum și cu prevederile legale aplicabile în acest domeniu.

În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului, care implică și prelucrarea datelor cu caracter personal de către GRIT Consultancy SRL, vă rugam să nu utilizați acest site.

Acceptarea termenilor și condițiilor este realizată, în momentul înregistrării datelor cu caracter personal în formularul de contact, odată cu selectarea opțiunii „Am luat cunoștință și accept Termenii și Condițiile”. Selectarea acesteia și a butonului TRIMITE, indică faptul că sunteți de acord cu respectarea termenilor și condițiilor GRIT Consultancy SRL pe care le-ați citit, le-ați înțeles și le-ați acceptat în integralitate.

2. DEFINIȚII

FORMULAR CONTACT – secțiunea din Site formată din câmpuri destinate completării cu adresa de e-mail, număr de telefon nume și prenume și nume companie.

CONTRACT – înseamnă  prezentul document Termeni și condiții și stabilește condițiile generale de vânzare online a produselor de către Denumire companie, precum și drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale Utilizatorului/Cumpărătorului și produce efectele unui contract încheiat la distanta intre Vânzător și Cumpărător în condițiile OG 130/2000, începând cu momentul transmiterii de către Denumire companie a confirmării acceptării Comenzii

NEWSLETTER – mijloc de informare periodică utilizat de Vânzător, exclusiv electronic, pentru a oferi detalii referitoare la Produse și/sau la promoțiile desfășurate într-o anumită perioadă.

SITE – domeniul www.gabrielagheorghe.com subdomeniile și aplicațiile mobile ale acestuia.

GRIT Consultancy SRL, cu sediul social BUCUREȘTI, Sector 6, Calea Giulești Nr.418G parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1697/2021, CUI  43657315

3. CONȚINUT

Utilizatorilor acestui Site le este în mod expres interzis să folosească atât site-ul cât și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau contrar bunelor moravuri și ordinii publice (de exemplu: este defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează dreptul la intimitate al altor persoane, îndeamnă la violență sau la ură rasială, etnică ori are un caracter intimidant).

GRIT Consultancy SRL, își rezerva dreptul de a modifica conținutul, structura și modul de accesare a Site-ului. Continuarea folosirii Site-ului se consideră acceptul utilizatorului.

4. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI PE SITE-UL

Orice utilizator, persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani împlinită sau o persoană juridică se poate înregistra prin completarea câmpurilor existente în formularul de contact pe site-ul www.gabrielagheorghe.com

Înregistrarea pe site implică acordul implicit al utilizatorului  cu privire la Termeni și Condiții.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea Site-ului, precum și pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natură, în conformitate cu legea.

5. FRAUDA

GRIT Consultancy SRL nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.

Utilizatorul își asumă întreagă responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

GRIT Consultancy SRL își declină orice responsabilitate, în situația în care un utilizator ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele GRIT Consultancy SRL. Utilizatorul va informa GRIT Consultancy SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate de GRIT Consultancy SRL

Comunicările realizate de către GRIT Consultancy SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

6. FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu vă fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majora. Forță majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte vă avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fară că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

7. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

GRIT Consultancy SRL nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fata niciunui utilizator care folosește Site-ul sau conținutul acestuia, altfel decât în limita prevederilor înscrise în cadrul Termenilor și Condițiilor.

GRIT Consultancy SRL nu îi conferă utilizatorului dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice alta manieră sau de a transfera vreunui terț orice Conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fară acordul prealabil scris al GRIT Consultancy SRL

Site-ul GRIT Consultancy SRL poate conține legături conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automată la diferite site-uri de Internet. Aceste site-uri conexe sunt proprietatea unor terti și sunt administrate de aceștia.  GRIT Consultancy SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

GRIT Consultancy SRL este exonerat de orice vină în cazul utilizării Site-urilor și/sau al Conținutului transmis către un utilizator, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al GRIT Consultancy SRL, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natura userului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

GRIT Consultancy SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

  • Serviciul va fi potrivit cerințelor utilizatorului;
  • Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

GRIT Consultancy SRL nu este responsabilă pentru prejudiciile ce pot fi create ca urmare a folosirii neautorizate a informațiilor de pe Site.

GRIT Consultancy SRL nu este responsabilă pentru eventualele costuri și/sau pierderi de orice fel suportate/rezultate ca urmare a folosirii informațiilor de pe Site.

8. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre GRIT Consultancy SRL și utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus vă fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu vă afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9. PUBLICITATE

Newsletterele GRIT Consultancy SRL sunt transmise via e-mail prin intermediul partenerilor specializați și agreați de GRIT Consultancy SRL

În momentul în care utilizatorul își lasă datele în formularul de contact pe Site are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de mesaje promoționale. Opțiunea cu privire la acordul emis de către utilizator, poate fi modificată în orice moment, folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.  Consultați Politica de Confidențialitate GRIT Consultancy SRL în acest sens.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul acordat pentru „Termeni și condiții”

10. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, , imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, sunt proprietatea exclusivă a GRIT Consultancy SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Aceste elemente sunt protejate de legislația română și de textele internaționale referitoare la respectarea drepturilor de autor, a mărcilor, a desenelor și a modelelor, a brevetelor etc.

Orice reproducere sau reprezentare chiar și parțială prin orice mijloace, realizată fară acordul scris, prealabil și expres GRIT Consultancy SRL este interzisă și ilicită. Nerespectarea acestei interdicții constituie o contrafacere sau un act de concurență neloială care angajează responsabilitatea civilă și penală a autorului său.

Punerea în aplicare a hyperlink-urilor către orice pagină a acestui Site necesită acordul scris, prealabil și expres al GRIT Consultancy SRL . Utilizarea oricăror informații de pe Site în alte scopuri decât cel consultativ, în special în scopuri publice, comerciale sau umoristice, poate face obiectul unor urmăriri penale atât în Romania, cât și în străinătate.

11. DISPOZIȚII FINALE

GRIT Consultancy SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform POLITICII PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Termenii si Conditiile prezente, vă rugam să ne contactati prin e-mail la adresa: contact@gabrielagheorghe.com

Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la, funcționalitatea sau îmbunătățirea site-ului vor rămâne proprietatea GRIT Consultancy SRL